Služby

Geodet Žilina - SYKO s.r.o sykogeodet.sk

Hľadáte spoľahlivú geodetickú firmu v Žiline, resp. na celom Slovensku?

SYKO, s.r.o. Žilina nadväzujúc na tradíciu fyzickej osoby (Ing. František Sýkora) už od roku 1991 poskytuje komplexný sortiment služieb v geodézii ako napr. vytyčovanie pozemkov, geometrické plány, vytyčovanie stavieb, geodetické podklady pre projektovú dokumentáciu a iné.

Geodetická firma SYKO, s.r.o. Žilina poskytuje služby autorizovaného geodeta pre inžiniersku geodéziu aj pre kataster nehnuteľností. Ďalej poskytuje geodetické služby a práce spojené s prevodom nehnuteľností a majetkoprávnym vysporiadaním nehnuteľností (kúpne zmluvy, darovacie zmluvy, vecné bremená a iné) a znalecké posudky (oceňovanie nehnuteľností). Od septembra 2010 sme rozbehli aj projekčnú činnosť zameranú výhradne na projektovanie energeticky pasívnych domov EPD a nízkoenergetických domov.

Geodetická kancelária SYKO, s.r.o. Žilina pozostáva z troch inžinierov odboru geodézia a z jedného inžiniera v odboru stavebníctvo. Ponúka skutočne široké spektrum geodetických prác, ktorých cieľom je riešenie práve vašich problémov. Všetko bez zbytočných nákladov, v rozumnom časovom horizonte a zodpovedajúcej kvalite.

Disponujeme výpočtovou a prístrojovou technikou na vysokej úrovni. Úlohy týkajúce sa katastra nehnuteľností, vytyčovania pozemkov, geometrických plánov, či znaleckých posudkov vypracujeme a skompletizujeme rýchlo a kvalitne.

Geometrický plán

Geometrický plán na stavbu, alebo rozostavanú stavbu

Geometrický plán na rozdelenie/zlúčenie pozemkov

Geometrický plán na zriadenie vecného bremena

Geometrický plán na obnovu právneho stavu

Geometrický plán na zmenu druhu pozemku (napr. vyňatie)

Geometrický plán na úpravu hranice nehnuteľnosti

Návrh geometrického plánu

Zápis geometrických plánov do katastra nehnuteľností

Zápis stavby do katastra nehnuteľností

Kataster nehnuteľností a pozemkové úpravy

Identifikácia parcely

Zameranie stavby, rozostavanej stavby

Zameranie stavby k vydaniu kolaudačného rozhodnutia

Rozdelenie alebo zlúčenie nehnuteľností (pozemkov)

Vyznačenie vecného bremena

Majetkoprávne vysporiadanie

vyhotovenie zmluvy o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam

vyhotovenie zmluvy na zriadenie vecného bremena

vyhotovenie návrhu na vklad

podávanie žiadostí na správu katastra nehnuteňostí

vyberanie dokladov zo správy katastra nehnuteňostí

Služby pre projektantov

Projektovú dokumentácia - polohopisný a výškopisný podklad

Inžinierskych siete - prieskum a šetrenie ich priebehu

Šetrenie majetkoprávnych vzťahov

Mapové podklady katastra nehnuteľností - zabezpečenie

3D skenovanie a zobrazenie stavebných objektov

2D/3D zameranie skutočného stavu stavebného objektu

Dokumentácia skutočného vyhotovenia stavby - príprava, spracovanie a vyhotovenie

Služby pre realizáciu stavieb

Polohové vytýčenie stavby

Výškové vytýčenie stavby

Vytýčenie stavebných objektov - kanalizácia, vodovod, plyn a pod.

Kontrolné merania v priebehu výstavby

Výpočty kubatúr dovezených/odvezených hmôt

Geodetický dozor stavby

Porealizačné zameranie stavebných objektov - DSVS

Geometrické plány na rozostavané stavby, ku kolaudačnému konaniu, zriadenie vecného bremena

Zameranie a výpočet spevnených plôch

Súdne znalectvo

Znalecký posudok na odhad hodnoty nehnuteľností (aj výnosová hodnota)

Znalecký posudok na zápis rozostavanej stavby do katastra nehnuteľností

Znalecký posudky v oblasti katastra nehnuteľností

ad hoc odborné stanoviská v oblasti katastra nehnuteľností

Vyhotovovanie zmlúv na prevod vlastníckeho práva

Právne služby pri sporoch o priebeh hranice

Účelové mapové diela

Účelová mapa základného významu – technická mapa závodu, technická mapa mesta, základná mapa diaľnice

Účelové mapy ostatné – mapa vlastníckych vzťahov

Účelová mapa záhrady/parku

Predrealizačné zameranie a kartografické spracovanie polohopisu, výškopisu, a priebehu inžinierskych sietí daného územia, pre správcov inžinierskych sietí

Porealizačné zameranie a kartografické spracovanie polohopisu, výškopisu, a priebehu inžinierskych sietí daného územia, pre správcov inžinierskych sietí

Špeciálne geodetické merania

Priestorových deformácie a pretvorenia objektov - meranie

Vytyčovacie siete - tvorba

Tvorba sietí vzťažných bodov pre meranie deformácií objektov

Špeciálne merania v strojárenskom priemysle

Skenovanie výrobných liniek

Meranie žeriavových dráh

Cenník geodetických prác

Geodetické a kartografické práce Žiline - kontaktujte nás

Kontaktujte nás!

Tel/Phone:
+421 907 024 648
+421 905 658 113
+421 908 079 779
E-mail :

geodetickeprace@gmail.com

•   zobraziť mapu

História

Geodetická kancelária SYKO s.r.o. Žilina

História geodetickej kancelárie SYKO s.r.o. Žilina

Firma SYKO, s.r.o. Žilina vznikla v roku 2006 nadväzujúc na tradíciu fyzickej osoby (Ing. František Sýkora) už od roku 1991 poskytuje komplexný sortiment služieb v geodézii (vytyčovanie pozemkov, geometrické plány, vytyčovanie stavieb, geodetické podklady pre projektovú dokumentáciu a mnohé ďaľšie ...)


Spoločenskou zmluvou z roku 2009 došlo k posilneniu firmy vstupom dvoch nových spoločníkov (Ing. Ondrej Sýkora a Ing. Matej Sýkora), čím došlo k preskupeniu vlastníckych podielov a dispozičných práv v spoločnosti.


V súčasnosti je firma komplexne personálne a technicky vybavená tak, aby Vám vedela poskytnúť všetky druhy služieb z odboru geodézie, stavebníctva a znalectva v najvyššej kvalite, krátkom čase a za skvelé ceny.


Referencie